Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

til modtagere af Nyhedsbrevet om Det Åndbare Hus udsendt af Egen Vinding & Datter

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Egen Vinding & Datter er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Egen Vinding og Datter
Haslevvej 81
4100 Ringsted
CVR-nr.: 38424041
Telefon: 57617701
Mail: EVD@egenvinding.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Som modtager af Nyhedsbrevet om Det Åndbare Hus behandler vi som led i personaleadministrationen oplysninger om dig, herunder i forbindelse med:

  • Udsendelse af Nyhedsbrevet
3. Retsgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger følger af:
  • Samtykke
4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Navn
  • Firma
  • Mail
5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre og dine data benyttes kun til at holde dig orienteret om Det Åndbare Hus via Nyhedsbrevet.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne kommer fra dig selv, og blev indsamlet i forbindelse med, at du tilmeldte dig Nyhedsbrevet om Det Åndbare Hus.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du ønsker at være på listen over modtagere af Nyhedsbrevet om Det Åndbare Hus.  

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.